Tutkijat osana organisaation sosiaalisen vastuullisuuden toteuttamista

Created with Sketch. 31.5.2016
Created with Sketch.
Bogdanoff Piia
Created with Sketch.
Heino Pekka
Created with Sketch.
Juutilainen Vesa-Pekka
Created with Sketch.
Kainu Markus
Created with Sketch.
Ylikännö Minna

Jaa artikkeli Tutkijat osana organisaation sosiaalisen vastuullisuuden toteuttamista sosiaalisessa mediassa

Kelassa on meneillään Kestävän kehityksen teemaviikko. Sen aikana kestävää kehitystä lähestytään eri näkökulmista, mutta etenkin sosiaalisen vastuullisuuden käsitteen kautta. Tässä blogikirjoituksessa huomio kiinnitetään yllä mainitussa viitekehyksessä tutkimuksen tekemiseen ja erityisesti sen tuottaman tiedon raportointiin, julkaisemiseen ja käyttöön. Esimerkkinä käytetään vuosittain toteutettavaa toimihenkilökyselyä.

Yrityksen sosiaalinen vastuu näkyy käytännössä muun muassa siinä, että se on kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista yli lain vaatiman minimitason. Olemme Kelan tutkimusryhmässä jo vuosien ajan tuottaneet toimihenkilökyselyn, jonka avulla kerätään tietoa Kelan toimihenkilöiden hyvinvoinnista. Kysely kattaa hyvinvoinnin eri osa-alueet oman työkyvyn arvioinnoista näkemyksiin Kelasta työnantajana.

Case toimihenkilökysely

Tutkimuksen tekeminen on siirtynyt pitkälti sähköiseen maailmaan. Erilaiset tutkimuksen suunnitteluun liittyvät dokumentit ovat tiedostoina levyasemilla ja pilvipalveluissa. Niitä myös kommentoidaan, korjataan ja uudelleenkirjoitetaan sähköisesti ilman, että tarvitaan paperitulosteita. Vaikka tulostimia yhä käytetään ja paperia kuluu, suunta näyttäisi olevan se, että tietoa hallinnoidaan yhä vähemmän paperilla ja yhä enemmän sähköisessä maailmassa.

Kestävän kehityksen viikko Kelassa 2016

Toimihenkilökysely toteutetaan sähköisenä kyselynä. Mahdollisuutta vastata paperilomakkeella ei ole. Näin on ollut jo usean vuoden ajan. Toimihenkilökyselyn vastausprosentti oli tämän vuoden keväällä toteutetussa kyselyllä niinkin korkea kuin 80, mikä viittaa siihen, että kyselyyn on helppo vastata, eikä siitä koeta koituvan liikaa vaivaa muiden työtehtävien ohessa.

Raportointia voidaan osin automatisoida

Osana tämän vuoden kyselyä kehitimme sekä tulosraporttien teknistä toteutusta että visuaalista ilmettä. Raportointiprosessit ovat olleet jo pitkään suurelta osin automatisoituja ja niitä kehitetään edelleen. Näin varmistetaan se, että tulevaisuudessa tulosraportit saadaan jakoon tulosyksikkötasolta aina tiimitasolle asti mahdollisimman pian aineiston valmistumisen jälkeen. Lisäksi tavoitteena on automatisoida moniulotteisemman tiedon tuottaminen niin, että mahdollisesti jo ensi vuonna oman hallinnollisen yksikön tuloksia voisi tarkastella valikkopohjaisella sovelluksella. Tämä olisi askel kohti sosiaalisesti vastuullisempaa Kelaa, jossa toimihenkilöbarometria käytetään nykyistä vahvemmin työhyvinvoinnin kehittämisen työkaluna.

Myös toimihenkilöbarometrin tulosraporttien visuaalista ilmettä on kehitetty aiempiin vuosiin verrattuna. Tavoitteena on ollut lisätä raporttien informatiivisuutta ja selkeyttää tulosten lukemista. Yhtenä ajatuksena on ollut se, että raportteja ei enää tulevaisuudessa tulostettaisi paperille, vaan niitä luettaisiin ja tuloksia myös esiteltäisiin ainoastaan sähköisessä muodossa. Näin pystytään vastaamaan sekä sosiaalisen että ekologisen kestävyyden tavoitteisiin. Kehitystyö ei toki ole ohi, vaan tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa nykyistäkin ajanmukaisempi ja modernimpi väline työyhteisöjen toiminnan kehittämiseen ja sitä kautta sosiaalisen vastuullisuuden toteuttamiseen Kelassa.

Yhteistyössä on voimaa

Toimihenkilökyselyn kehitystyö on ollut antoisaa ja olemme projektissamme voineet yhdistää Kelassa olevaa asiantuntemusta niin tiedon visualisoinnin, sen keräämisen ja analysoinnin kuin organisaation ja työhyvinvoinnin tuntemuksenkin osalta. Kokemuksemme perusteella voimme sanoa, että tutkimuksen tekemisessä aina suunnittelusta tulosten julkaisemiseen ja esittelyyn tulisi jatkossa hyödyntää nykyistä laajemmin eri alojen asiantuntijoita, jotta tutkimuksista saatu tieto välittyy mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti esimerkiksi lainsäätäjille ja muille päättäjille.

 

Piia Bogdanoff
suunnittelija

Pekka Heino
tutkija

Vesa-Pekka Juutilainen
tutkija

Markus Kainu
tutkija

Minna Ylikännö
johtava tutkija

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi