Vuoden 2013 perhevapaauudistuksessa toteutettiin useita muutoksia isyysvapaisiin. Isyysvapaan käyttöön lisättiin joustavuutta niin, että isät voivat nyt siirtää isyysvapaan pitämistä aina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Yksi keskeisin, vaikkakin pieneltä kuulostava, uudistus oli lisäksi se, että aikaisemmin käytössä ollut termi isäkuukausi poistui käytöstä. Se isyysvapaan osa, jonka isä voi käyttää heti lapsen syntymän jälkeen, […]


Korvattujen sairauspoissaolojen kestot ja päivärahojen keskimääräinen korvaustaso vaihtelevat alueittain. Siten sairauspäivärahakorvausten kustannuksissa on suuria alue-eroja. Maakunnittain tarkasteltuna sairauspäivärahakausien kustannukset olivat henkilöä kohden vuonna 2019 pienimmät Uudellamaalla ja suurimmat pohjoisemmassa Suomessa. Tieto sairauspäivärahan alueellisista kustannuksista on tärkeää Kela maksoi vuonna 2019 sairauspäivärahaa ja osasairauspäivärahaa yhteensä 866 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat viime vuosina olleet nousussa, kun pitkät […]


Sopiva varhaiskasvatuksen aloitusikä herättää usein vahvasti tunnepitoista keskustelua, jota värittää omat tai muiden kokemukset esimerkiksi varhaiskasvatuksen laadusta. Monessa perheessä se, missä vaiheessa lapsi aloittaa kodin ulkopuolisessa hoidossa, määrittyy usein vanhempien työmarkkina-aseman sekä perheen ja lapsen yksilöllisten tekijöiden mukaan. Ajankohdan valinnassa voivat taustalla kuitenkin vaikuttaa vahvasti myös käsitykset ja uskomukset niin varhaiskasvatuksen laadusta kuin sopivasta päivähoidon […]


Kanta-palvelujen Reseptikeskuksen tutkimusaineisto on uusi lääkerekisteritiedon lähde. Tutkijoilla ja muilla lääkerekisteritiedoista kiinnostuneilla on nyt käytössä aiempaa laajemmat tiedot Suomessa kirjoitetuista avohoidon lääkemääräyksistä ja apteekkien lääketoimituksista. Tässä blogissa tarkastelemme Kanta Reseptikeskuksen ja Kelan reseptitiedoston tietosisältöjä. Kanta Reseptikeskuksen aineisto sisältää tiedot kaikista sähköisistä lääkemääräyksistä (resepteistä) sekä niihin liittyvistä avoapteekkien tekemistä lääketoimituksista. Aineisto on kattava vuodesta 2017 alkaen. […]


Puheterapeuteista on pulaa Suomessa ja alueelliset erot puheterapian saatavuudessa ovat suuret. Tulevista koulutuspaikkojen lisäyksistä hyötyvät terapiaa kaipaavien asiakkaiden lisäksi julkinen talous ja alaa opiskelemaan haluavat nuoret. Itä-Suomen yliopisto tiedotti heinäkuussa saavansa oikeuden käynnistää puheterapeuttikoulutuksen syksystä 2021 alkaen (1). Koulutus käynnistyy 25 vuosittaisella aloituspaikalla ja ensimmäisten puheterapeuttien voidaan odottaa valmistuvan aikaisintaan vuonna 2026. Lisäksi hallitus varasi […]


Koronaviruksen hidastamiseksi laadittu valmiuslaki aiheutti muutoksia kuntoutuksen toteutukseen. Selvitimme toukokuussa tehdyllä kyselytutkimuksella fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeuteilta, neuropsykologeilta sekä psykoterapeuteilta koronakriisin vaikutuksia avomuotoisen yksilöterapian toteutukseen. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 905 terapeuttia. Vastanneista suurin osa oli ammatiltaan joko psykoterapeutteja (29 %) tai fysioterapeutteja (28 %). Kyselyn alustavat tulokset on julkaistu aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Tässä kirjoituksessa keskitytään kuntoutuksen keskeytymisiin […]


Establishing a reliable and encompassing national social security system in a country like Brazil is a massive, multi-generation endeavor. In this blog, I describe the four most important challenges the Brazilian National Social Security Agency – INSS struggles with, being it the main federal government instrument to operate both social insurance and social assistance benefits. […]


Koronavirusepidemia on vaikuttanut useiden avomuotoisen terapioiden toteutumiseen. Epidemian vaikutuksia tutkittiin keväällä terapeuteille suunnatulla kyselyllä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, miten terapeutit ja asiakkaat suhtautuivat etäkuntoutukseen. Koronaepidemian aikana sosiaalisia kontakteja on ohjattu välttämään. Etäkuntoutusta otettiin vauhdilla käyttöön, jotta kuntoutusten jatkuminen voitiin varmistaa mahdollisimman monille asiakkaille. Tutkimuksen kysely oli suunnattu fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeuteille, neuropsykologeille sekä psykoterapeuteille. Kyselyn […]


Kelan korvaamissa sairauspoissaolojaksoissa oli maaliskuun puolivälissä lyhytaikainen nousupiikki. Piikki ei johtunut koronavirustapauksista tai mielenterveyden häiriöistä vaan hengityselinten sairauksien perusteella alkaneista sairauspäivärahakausista. Koronakevään edetessä poissaolokausien alkavuus kuitenkin pieneni.


Koronapandemian seurauksena huhtikuussa 2020 oli vuoden takaiseen verrattuna 200 000 uutta työtöntä tai lomautettua. Lomautukset ja työttömyys pienensivät erityisesti yksin asuvien,  naisten, nuorten ja matalasti koulutettujen palkansaajakotitalouksien tuloja.


Despite controversies involving the Brazilian government’s response to coronavirus, it was surprisingly able to deliver a relevant package of policies aimed at tackling both social and economic downturns. Among these, a new cash transfer policy, called Auxílio Emergencial (Emergency Aid), is particularly relevant. Designed over Bolsa-Família and national social security instruments, it pays three monthly […]


Suuri osa terapeuteista koki taloudellisia menetyksiä asiakasmäärien vähentyessä. Etäkuntoutuksen ansiosta kuitenkin vain osalla asiakkaista terapia jäi kokonaan toteutumatta. Koronaviruksen hidastamiseksi laaditussa valmiuslaissa muun muassa kiellettiin vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköihin sekä hoitolaitoksiin sekä velvoitettiin yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Tämä aiheutti muutoksia myös kuntoutuksen toteutukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön, sekä […]


Kuntoutuksen yksilöllisyys, monimuotoisuus ja prosessimaisuus tulee pitää mielessä arvioitaessa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia. Poikkeustilanne näkyy Kelaan saapuneiden kuntoutushakemusten lukumäärissä keväällä 2020. Vaikutusten arviointi edellyttää kuitenkin pidempää seuranta-aikaa ja useampien eri tekijöiden tarkastelua.


Sosiaaliturva tuo turvaa erilaisissa elämän riskeissä, esimerkiksi koronakriisistä johtuvan lomautuksen aikana. Esimerkkisimuloinnilla havainnollistamme, kuinka suurta osaa palkansaajakotitalouksista sosiaaliturva suojaa ja kuinka suuri osa talouksista olisi köyhyysriskissä kotitalouden eniten ansaitsevan jäsenen jäädessä työttömäksi.